Sản phẩm chính hãng - Dịch vụ uy tín

DAIKIN RXYQ22AHYMV/RXYQ24AHYMV/RXYQ26AHYMV/RXYQ28AHYMV/RXYQ30AHYMV/RXYQ32AHYMV/RXYQ34AHYMV/RXYQ36AHYMV VRV H LOẠI HIỆU SUẤT CAO - INVERTER 2 CHIỀU GAS R410A

SKU:RXYQ22AHYM
222,568,000₫
Model:

Mô tả

RXYQ22AHYMV = RXYQ6AYM + RXYQ8AYM + RXYQ8AYM

RXYQ24AHYMV = RXYQ8AYM + RXYQ8AYM + RXYQ8AYM

RXYQ26AHYMV = RXYQ8AYM + RXYQ8AYM + RXYQ10AYM

RXYQ28AHYMV = RXYQ8AYM + RXYQ8AYM + RXYQ12AYM

RXYQ30AHYMV = RXYQ8AYM + RXYQ10AYM + RXYQ12AYM

RXYQ32AHYMV = RXYQ8AYM + RXYQ12AYM + RXYQ12AYM

RXYQ34AHYMV = RXYQ10AYM + RXYQ12AYM + RXYQ12AYM

RXYQ36AHYMV = RXYQ12AYM + RXYQ12AYM + RXYQ12AYM

 DAIKIN RXYQ22AHYMV/RXYQ24AHYMV/RXYQ26AHYMV/RXYQ28AHYMV/RXYQ30AHYMV/RXYQ32AHYMV/RXYQ34AHYMV/RXYQ36AHYMV VRV H LOẠI HIỆU SUẤT CAO -  INVERTER  2 CHIỀU GAS R410A